ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐ
 ՄԱՍՆԱԽՄԲԵՐ
 ԾՐԱԳՐԵՐ
  ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԾՆՈՂԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ
 ՄԵՐ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԸ

 

Հայտարարություն

17.08.2011թ.
Հայտարարվում է մրցույթ ` Երևանի Գ. Գյուլբենկյանի  անվան  թիվ 190  ավագ դպրոցի   հայոց լեզվի  և գրականության,  պատմության,  մաթեմատիկայի, անգլերենի  ուսուցչի   թափուր   տեղերի  համար:
Ուսուցչի պաշտոնի  համար նախատեսված  վարձատրությունը  որոշվում   է   ըստ   դասաբաշխման:
Մրցույթի  մասնակիցների  գիտելիքների և մասնագիտական  կարողությունների  ստուգումն  անցկացվելու է երկու փուլով`  գրավոր / հանրակրթական առարակայական ուսումնական  ծրագրերին  համապատասխան/   և   բանավոր հարցազրույց / մանկավարժական, մասնագիտական , գործնական  հմտություններ/ :
Մրցույթին  մասնակցելու  համար  անձը  հանձաժողովին   է   ներկայացնում` 
  • Հանձաժողովի  անունով  գրավոր  դիմում` նշելով  այն աշխատատեղը, որին  հավակնում է (Ձև 1)
  • Բարձրագույն կրթության   մանկավարժության   որակավորման  աստիճանը   հավաստող  ավարտական փաստաթուղթ /դիպլոմ/,   կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական կամ ուսուցչական   գործունեության   առնվազն  հինգ  տարվա աշխատանքային ստաժը հաստատող քաղվածք  աշխատանքային  գրքույկից
  • Անձնագրի պատճենը
  • Ինքնակենսագրություն  (Ձև 4)
  • Թափուր աշխատատեղը   զբաղեցնելու համար  մասնագիտական  գիտելիքներին և  աշխատանքային ունակություններին  ներկայացվող   պահանջների  բավարարումը  հավաստող  փաստաթղթերի, հավաստագրերի  պատճեները ( դրանց առկայության դեպքում)
  • Մեկ լուսանկար` 3x4 չափի
  • Այլ   պետությունների   քաղաքացիները `  Հայաստանի  Հանրապետությունում   աշխատելու  իրավունք
  • ՀՀ  արական  սեռի   քաղաքացիները   ներկայացնում    են   նաև  զինգրքույկ

Փաստաթղթերը ընդունվում են   հայտարարությունը  տպագրվելու  օրվանից հետո`  1  ամսվա  ընթացքում:
Փաստաթղթերի ընդունումը  կանցկացվի`  ըստ  կարգի:
Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետը 22.09.2011թ.:

Մրցույթն  անցկացվելու  է 28.09.2011թ. ժամը 12:00-ին Երևանի  Գ. Գյուլբենկյանի  անվան  թիվ 190  ավագ դպրոցում: Հասցեն` ՀԱԹ, Բ-2, Բաբաջանյան  133/3:
Տեղեկությունների  համար   զանգահարել`  72-21-60  հեռախոսահամարով:

Թիվ  190 ավագ դպրոցի տնօրեն` Կ. Զատիկյան

  

 
 
 
 

 

 

 ՖՈՏՈՊԱՏՈՒՄ
ՏԵՍԱԴԱՐԱՆ
 

Live@Edu (Email)

ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿՐԹԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
itn.am
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
Ա Ր Խ Ի Վ
 

 

 

         
Copyright © High School N190 after Galust Gyulbenkyan, Web Master:Sona Khachatryan